چهارشنبه, 26 تير 1398

اعطای پژوهانه

مصادیق پژوهانه شامل موارد زیر خواهد بود:

1) اعطای لوح تقدیر

2) اعطای تندیس جشنواره

3) برخورداری مجری طرح پژوهش از اعتبار پژوهشی تا سقف پانصد میلیون ریال

استفاده از پژوهانه اعطایی منوط به ارسال پروپوزال طرح پژوهشی در ادامه پژوهش منتخب و یا طرح  جدید منطبق با اولویت های پژوهشی موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  و تصویب در شورای پژوهش می باشد.
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8