چهارشنبه, 26 تير 1398

جایزه پژوهشی

جایزه پژوهشی شامل موارد زیر خواهد بود :

1) اعطای لوح تقدیر

2) اعطای تندیس جشنواره

3) اعطای جایزه نقدی تا سقف پنجاه میلیون ریال  
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8