چهارشنبه, 26 تير 1398

راهنمای متقاضیان

مؤسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در نظر دارد ، پژوهش های کیفیت محور و اثر بخش در زمینه طب انتقال خون را گسترش دهد  .لذا  هدف از این  جشنواره شناسایی پروژه های پژوهشی اتمام یافته محققین در زمینه طب انتقال خون ، جهت بکارگیری نتایج به منظور  تداوم پژوهش در آن زمینه می باشد .در این جشنواره از محققین منتخب بر اساس پروژه های پژوهشی پایان یافته ، تقدیر به عمل می آید وبه منظور حمایت از پژوهش های آتی محققین ،پژوهانه اعطا خواهد شد .

 

شرایط متقاضی:

- متقاضی می تواند گزارش نهایی یک پژوهش اتمام یافته و یا مقاله چاپ شده منتج از طرح پژوهشی در راستای محورهای جشنواره در سه سال گذشته را ارایه نماید.

- در هر دوره فرد متقاضی می تواند تنها یک پژوهش پایان یافته در زمینه طب انتقال خون را ارایه نماید.

- مستندات پژوهش پایان یافته در زمینه طب انتقال خون می تواند شامل یک مقاله چاپ شده و یا گزارش نهایی تایید شده از یک طرح مصوب توسط  شورای پژوهش دانشگاه/ موسسه باشد.

- مستندات قابل قبول، صرفا شامل پژوهش پایان یافته در محور های جشنواره می باشد و از ارائه ی پروپوزال در این مقطع جدا خودداری فرمایید.
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8