پنج‌شنبه, 27 مهر 1396

     

 شیوه نامه های اجرائی 

                               آئین نامه ها  لینکهای مرتبط 


         

         
           
      آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D)             
  

              

           معاونت  آموزشي  وزارت بهداشت

               
شیوه نامه اجرائی پایان نامه های کارشناسی ارشد               

             

                         مصوبات شورایعلوم پایه                                                                 


                  صندوق رفاه دانشجويان                                                                                              
                                                                                                                                  
                                                                سماسامانه      


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8